Espoon piispa: Samaa sukupuolta olevia pareja ei voi vihkiä kirkollisesti
Piispainkokous valmistelee kirkolliskokouksen toimeksiannosta selontekoa, jossa tarkastellaan avioliittolain muutosta kirkon kannalta. Kirkko ratkaissee kantansa mies- ja naisparien vihkimiseen marraskuun kirkolliskokouksessa. Kuva: Thinkstockphotos

Piispainkokous valmistelee kirkolliskokouksen toimeksiannosta selontekoa, jossa tarkastellaan avioliittolain muutosta kirkon kannalta. Kirkko ratkaissee kantansa mies- ja naisparien vihkimiseen marraskuun kirkolliskokouksessa. Kuva: Thinkstockphotos

Espoon piispa: Samaa sukupuolta olevia pareja ei voi vihkiä kirkollisesti

Piispa Luoman mielestä uuden sukupuolineutraalin avioliittolain voimaan astuminen ei vaikuta kirkollisen vihkimisen nykyisiin edellytyksiin tai käytäntöihin. Selvä enemmistö Espoon ja Kauniaisten papeista olisi kuitenkin valmis vihkimään myös nais- ja miespareja.

Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan ensi vuoden maaliskuussa ja lain mahdollisia vaikutuksia kirkolliseen vihkimiseen selvitetään parhaillaan. Kirkon ylin päättävä elin eli kirkolliskokous tekee asiasta linjauksen näillä näkymin marraskuun kokoontumisessaan.

”Samaa sukupuolta olevia pareja ei voi ensi maaliskuussakaan vihkiä avioliittoon kirkollisesti. Jotta samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista, tarvitaan kirkon yhteinen päätös, jonka voi tehdä vain kirkolliskokous. Sellaista päätöstä ei nyt siis ole”, sanoo Tapio Luoma Valomerkille.

Sen sijaan Luoma soveltaisi parisuhteensa rekisteröineiden kanssa toteutettavaksi tarkoitettua rukousta myös samaa sukupuolta olevien avioliittoon. Rukoushetki voitaisiin vietää esimerkiksi hääjuhlan yhteydessä.

"Hyvin suunniteltuna se toisi mukanaan arvokkaan ja lämpimän ulottuvuuden puolisoiden elämän tärkeässä taitekohdassa”, ehdottaa Luoma.

Piispainkokous valmistelee parhaillaan kirkolliskokouksen toimeksiantona selontekoa, jossa tarkastellaan avioliittolain muutosta kirkon kannalta.

”Siihen odotan sisältyvän myös piispojen yhteisen, kaikkia hiippakuntia koskevan ohjeistuksen rukouksesta avioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien henkilöiden kanssa”, Luoma kertoo. 

Tapio Luomasta avioliittolaki ei vaikuta kirkkoon. Irja Askola taas toivoo, että mies- ja naispareja voitaisiin kirkossa siunata. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Suurin osa papeista vihkisi nais- ja miespareja

Valomerkin Espoon ja Kauniaisten papeille tekemän kyselyn mukaan selvä enemmistö (73 %) papeista olisi valmis vihkimään avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja. Kysely lähetettiin 94 papille ja siihen vastasi 59 pappia eli lähes 63 prosenttia kyselyn saaneista. 45 pappia eli lähes kolme neljäsosaa (73 %) kyselyyn vastanneista ja vihkimistä puoltavista kertoi kuitenkin odottavansa ensin kirkolta jonkinlaista yhteistä kantaa tai ohjeistusta.

Vain yksi pappi vastasi aikovansa vihkiä pyydettäessä samaa sukupuolta olevia pareja heti uuden lain tultua voimaan. Neljännes eli 15 pappia ei aio vihkiä samaa sukupuolta olevia. Vihkimisestä kieltäytyviä oli Vantaalla tehdyssä vastaavassa kyselyssä vähemmän, noin 14 prosenttia vastaajista.

Papeilta kysyttiin myös, mitä kirkon pitäisi tässä tilanteessa tehdä. Yli puolet (57 %) vastaajista oli sitä mieltä, että kirkon pitäisi alkaa vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja. Heistä yli puolet katsoi, että papeilla olisi kuitenkin oltava oikeus kieltäytyä vihkimisestä.

Yhdeksän pappia (15 %) oli sitä mieltä, että kirkon pitäisi luopua vihkioikeudestaan ja siunata kaikki sitä pyytävät avioparit. 14 pappia (23 %) puolestaan katsoi, ettei kirkon tarvitse tehdä mitään, vaan pitäytyä kannassa, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto.

Vastaajista 28 oli naisia ja 32 miehiä. Naisista enemmistö (26 naista, 93 %) kannatti samaa sukupuolta olevien vihkimistä, miehistä reilu puolet (17 miestä/53 %). Mies- ja naisparien vihkimisestä kieltäytyvistä miehiä oli selvä enemmistö (13/87 %), naisia loput (2/13 %).


Kirkon ratkaisua odotetaan marraskuussa

Piispainkokouksen selonteon on määrä valmistua syksyllä. Esimerkiksi Leppävaaran ja Tapiolan kirkkoherrat, kirkolliskokousedustajat Kalervo Salo ja Päivi Linnoinen kannattavat kaikkien niiden parien vihkimistä, jotka täyttävät avioliiton ja kirkollisen vihkimisen ehdot.

Kirkollinen vihkiminen edellyttää, että molemmat vihittävät ovat kirkon jäseniä. Myös kirkkohallituksen pappisjäseneksi valittu Kalervo Salo arvioi asiaan tulevan ohejistuksen marraskuussa.

”Toivoisin, että kirkossa ne, jotka haluaisivat vihkiä, saisivat vihkiä kaikkia pareja, joilla vihkimisen edellytykset toteutuvat. Ne, jotka eivät omantunnon syistä halua, voisivat olla vihkimättä. Tämä olisi mielestäni paras ratkaisu, silloin noudatettaisiin samaa mallia, joka jo Ruotsissa ja Norjassa on toteutunut”, sanoo Kalervo Salo omana kantanaan.

Kirkollinen siunaus taas voitaisiin antaa niille nais- ja miespareille, joista toinen kuuluu kirkkoon.


Raamatulla voi perustella vastakkaisia kantoja

Vastakkaista kantaa edustava Espoonlahden kirkkoherra, kirkolliskokousedustaja Jouni Turtiainen pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä. Turtiaisesta ensi keväänä uuden avioliittolain astuessa voimaan ei ole mahdollista, että kirkossa ja sen työntekijät voisivat alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

”Sen estää kirkkolaki ja -järjestys ja niiden varaan rakentuva kirkkokäsikirja, joka tuntee vain miehen ja naisen välisen avioliiton. Ennen kaikkea tämän estää näiden dokumenttien pohjana oleva kirkon ymmärrys Raamatusta Jumalan ilmoituksena ja siitä nouseva avioliitto-opetus.”

Turtiaisesta kirkon opetusta avioliitosta ei ole mitään syytä muuttaa, koska nykyisellä avioliitto-opetuksella on selkeä Raamattuun perustuva teologinen ja yleisinhimillinen luonnonoikeudellinen perusta.

”Kirkko on aatteellinen yhteisö, joka omalta osaltaan avioliitto-opetuksessaan todistaa monikulttuurisen todellisuuden puolesta, eikä se tällä opetuksellaan syrji ketään.”

Kirkkoherra Päivi Linnoinen on päätynyt Raamatun perusteella  toisenlaiseen kantaan:

”Ajattelen, että kirkon tulisi vihkiä kaikki ne parit, jotka täyttävät avioliiton ehdot. Perustelen kantani Raamatulla. Jumalan edessä jokainen ihminen on yhtä arvokas. Raamatun kielteiset kannat homoseksuaalisuuteen ovat syntyneet aikana, jolloin homoseksuaalisuutta ei tunnettu niin kuin nykyään tunnetaan.”


Keskustelu seksuaalisuudesta vaikeaa

Linnoisen mukaan "lainoppineet" ja muut asiantuntijat ovat tällä hetkellä erimielisiä, mitä tuleva avioliittolaki tarkoittaa pappien kannalta. Osan mielestä uusi avioliittolaki oikeuttaa ja velvoittaa papit vihkimään kaikki avioliiton ehdot täyttävät parit, osan mielestä papeilla ei tätä oikeutta eikä velvollisuutta olisi.

”Olisi selvintä, että kirkolliskokous tekisi päätöksen tässä asiassa. Tätä ennen näyttää ilmeiseltä, että jotkut papit vihkivät homopareja ja riitatapauksessa oikeusistuin ratkaisee vihkimisen ja tuomiokapituli papin toimien laillisuuden”, Linnoinen toteaa.

Nyt papit odottavat piispojen ohjeistusta sekä kirkkohallituksen ja kirkolliskokouksen toimia asiassa. Pappien olisi Linnoisesta syytä joka seurakunnassa ensin keskustella keskenään, mitä mieltä ovat asiasta.

”Asiasta on vaikea keskustella, koska seksuaalisuus on niin herkkä ja monimuotoinen asia, eikä siitä vielä ole kirkossa rakentavaa keskustelukulttuuria. Samoin Raamatun tulkinta on moninainen ja vahvoja tunteita herättävä asia.”

Kirkkohallitukselta onkin pyydetty aineistoa rakentavan keskustelun käymiseen. Linnoinen on kuitenkin toiveikas: ”Uskon, että me voimme koko ajan oppia entistä enemmän ymmärtämään toisiamme silloinkin, kun ajattelemme eri tavoin.”

Jaa tämä artikkeli:

Kommentoi