null Oikeustieteen professori: Kirkolla on velvollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevat

Kuva:Thinkstock

Kuva:Thinkstock

Ajankohtaista

Oikeustieteen professori: Kirkolla on velvollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevat

Jos pappi kieltäytyy vihkimästä samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon, hän saattaa joutua ongelmiin.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden professorin Urpo Kankaan mukaan kirkolla on velvollisuus vihkiä avioliittoon samaa sukupuolta olevat parit, kun avioliittolaki maaliskuun alussa muuttuu sukupuolineutraaliksi. Asia käy ilmi kirkkohallituksen Kankaalta tilaamasta asiantuntijalausunnosta, joka koskee avioliittolain muutoksen vaikutusta kirkolliseen vihkimiseen.

Kangas kirjoittaa lausunnossa: "Kun tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan, kirkon on huolehdittava siitä, että samaa sukupuolta oleville pareille järjestyy vihkiminen." Muussa tapauksessa kirkolliskokouksen täytyy Kankaan mukaan nimenomaisesti päättää, että kirkko vihkii vain eri sukupuolta olevia pareja.

Kirkolliskokous kokoontuu ennen lakimuutosta vain kerran, 8.–11. marraskuuta. Kirkolliskokouksen on erittäin vaikeaa tehdä päätöksiä nais- ja miesparien kirkollisesta vihkimisestä, koska sekä vihkimisen kannattajilta että vastustajilta puuttuu riittävä määräenemmistö. Kirkolliskokous on myös aikataulullisesti umpikujassa. Yhdessä kirkolliskokouksen istunnossa ei ehditä tekemään muutosta kirkkolakiin tai kirkkojärjestykseen.

Kirkko ja kaupunki pyysi tätä juttua varten kommenttia kirkkohallituksen kansliapäälliköltä Jukka Keskitalolta, lausunnon tilanneelta kirkkoneuvos Pirjo Pihlajalta ja Kirkon tiedotuskeskuksen viestintäjohtajalta Tuomo Pesoselta. Kaikki kieltäytyivät kommentoimasta Kankaan lausuntoa.

Vihkinyttä pappia ei voida rangaista

Luterilaisen kirkon avioliittokäsitys määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Missään niistä ei nimenomaisesti mainita, että kirkollinen avioliitto kuuluu vain eri sukupuolta oleville pareille. Kirkkokäsikirjassa puhutaan sulhasesta ja morsiamesta, mutta Urpo Kankaan mukaan Kirkkokäsikirja ei ole juridisesti sitova: "Kirkkokäsikirjan sisältämät kasuaalitoimituksia koskevat ohjeet eivät ole oikeusnormeja, eikä niillä ole samanlaista oikeudellista velvoittavuutta kuin esimerkiksi kirkkolain tai avioliittolain säädöksillä."

Kun tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan, kirkon on huolehdittava siitä, että samaa sukupuolta oleville pareille järjestyy vihkiminen.
– Siviilioikeuden professori Urpo Kangas

Kangas toistaa lausunnossaan jo Kirkko ja kaupungille aiemmin kertomansa kannan: jos luterilainen pappi avioliittolain muututtua vihkii samaa sukupuolta olevan parin, avioliitto on juridisesti pätevä.

Kankaan mukaan hiippakuntien tuomiokapituleilla ei ole perusteita rangaista vihkimisen toimittanutta pappia. Rangaistus olisi mahdollinen vain, jos pappi vihkisi kihlakumppanit avioliittoon tietoisena siitä, että kirkkojärjestyksen asettamat edellytykset eivät täyty. Kirkkojärjestys ei ota kantaa vihittävän parin sukupuoleen.

"Jos kirkolla ei ole selkeää kielteistä kantaa samaa sukupuolta olevien kihlakumppanien vihkimiseen, pappi, joka vihkii tällaisen parin avioliittoon, ei voi syyllistyä mihinkään moitittavaan menettelyyn virkatoimessaan", Kangas kirjoittaa.

Siviilioikeuden professori Urpo Kangas kirjoitti kirkkohallitukselle lausunnon avioliittolain muutoksesta. Kuva: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Siviilioikeuden professori Urpo Kangas kirjoitti kirkkohallitukselle lausunnon avioliittolain muutoksesta. Kuva: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Joutuuko vihkimisestä kieltäytyvä ongelmiin?

Sen sijaan on mahdollista, että papit, jotka eivät halua vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, joutuvat ongelmiin.

Jos maistraatin henkikirjoittaja kieltäytyy vihkimisestä henkilökohtaisen vakaumuksensa vuoksi, hän syyllistyy virkavelvollisuuden laiminlyöntiin. Urpo Kankaan mukaan tilannetta voi verrata siihen, että henkikirjoittaja suostuisi vihkimään vain samaa etnistä taustaa olevat parit. Rikoslain mukaan luterilainen pappi on henkikirjoittajaan verrattava virkamies. Vihkimisestä kieltäytyvän papin tilanne on Kankaan mukaan kuitenkin oikeudellisesti epäselvä.

Kankaan mukaan olisi parasta, että papin oikeudesta kieltäytyä vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja säädettäisiin lailla. Asiasta päättäisi tällöin eduskunta, ei kirkolliskokous. "Selvä lainsäätäjän kannanotto hälventäisi epätietoisuutta siitä, syyllistyykö pappi kieltäytyessään vihkimisestä syrjintään seksuaalisen suuntautumisen perusteella", Kangas toteaa.

"Huoli on osoittautunut varsin aiheelliseksi"

Avioliittolain muutosta ajaneessa kansalaisaloitteessa todettiin, että uskonnollisilla yhdyskunnilla olisi jatkossakin oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Monet uskonnolliset yhdyskunnat olivat kuitenkin lain valmistelun aikaan huolissaan siitä, että heitä syytettäisiin syrjinnästä vihkimiskäytäntöjensä vuoksi.

"Uskonnollisten yhdyskuntien esittämä huoli on osoittautunut varsin aiheelliseksi", Urpo Kangas kirjoittaa.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Espoolainen kirkkoherra sallisi homoparien vihkijöille omantunnonvapauden: ”En ole kääntänyt takkiani mutta olen löysännyt nappeja”

Ajankohtaista

Espoonlahden kirkkoherra Jouni Turtiainen ei itse vihkisi homopareja, mutta halukkaille hän antaisi siihen mahdollisuuden. Hän arvelee, että tulevaisuuden kirkossa sateenkaari-ihmiset voivat muodostaa omia seurakuntiaan.Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.