null Näin Espoon tuomiokapituli perusteli päätöstään: "Avioliiton siunaaminen on kirkon oppiin liittyvä asia"

Espoon tuomiokapituli perustelee päätöstään muun muassa luterilaisen kirkon kristinopilla eli Katekismuksella.

Espoon tuomiokapituli perustelee päätöstään muun muassa luterilaisen kirkon kristinopilla eli Katekismuksella.

Näin Espoon tuomiokapituli perusteli päätöstään: "Avioliiton siunaaminen on kirkon oppiin liittyvä asia"

Tuomiokapituli hylkää professori Urpo Kankaan näkemyksen, jonka mukaan kirkon pitäisi erikseen ottaa kielteinen kanta samaa sukupuolta olevien vihkimiseen.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Anne Blomqvistille kirjallisen varoituksen, koska Blomqvist siunasi samaa sukupuolta olevan pariskunnan avioliiton.

Tuomiokapituli perustelee päätöksensä pitkällä katsauksella kirkon oppiin ja olemassa olevaan lainsäädäntöön ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin. Kapituli myös toteaa, ettei sen toimivaltaan kuulu teologisista linjauksista päättäminen tai avioliittokäsityksen tulkinta, vaan niistä päättää vain kirkolliskokous. Tuomiokapitulin tehtävänä on arvioida papiston ja seurakunnan muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden viranhoitoa ja päättää seuraamuksista, jos pappi on vastoin kirkon virallista kantaa siunannut tai vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin.

Espoon tuomiokapitulin mukaan avioliiton siunaaminen on yhtä lailla kirkollinen toimitus kuin kirkollinen avioliittoon vihkiminen. Avioliiton siunaaminen on kapitulin mukaan myös selkeästi kirkon oppiin kuuluva asia, josta sillä on Suomen perustuslain mukaan oikeus päättää.

Avioliiton ja sen siunaamisen kuulumista kirkon oppiin kapituli perustelee paitsi kirkkokäsikirjan kaavoilla myös vuonna 1996 hyväksytyllä kristinopilla eli Katekismuksella. Katekismuksessa samoin kuin kirkon tunnustuskirjoissa avioliitto on johdonmukaisesti määritelty miehen ja naisen väliseksi. Jos oppia halutaan muuttaa, siitä pitää päättää kirkolliskokouksessa kolmen neljäsosan enemmistöllä.

Tuomiokapituli eri mieltä kuin siviilioikeuden professori

Tuomiokapituli hylkää siviilioikeuden professori Urpo Kankaan näkemyksen, jonka Kangas esitti lausunnossaan Kirkkohallituksella avioliittolain muutoksesta. Kangas oli sitä mieltä, että kirkon pitäisi erikseen ottaa kielteinen kanta samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Muuten vihkiminen olisi uuden avioliittolain mukaan mahdollista.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen ei edellytä sitä, että avioliiton solmivilla olisi subjektiivinen oikeus tulla vihityksi valitsemassaan uskonnollisessa yhdyskunnassa.

Kapitulin mukaan tällainen tulkinta on perusoikeuksien näkökulmasta kestämätön. Perustuslaki turvaa kirkolle oikeuden itse päättää oppiinsa liittyvistä asioista. Avioliiton kirkollinen vihkiminen kuuluu uskonnollisen yhdyskunnan sisäisen autonomian piiriin, eikä tätä oikeutta voida tavallisella lailla poistaa tai rajoittaa. Tätä kantaa kapituli perustelee niin eduskunnan perustuslaki- kuin lakivaliokunnan näkemyksillä kuin professori Pekka Viljasen Kirkkohallitukselle antamalla lausunnolla. Viljasen mukaan avioliittolaki ei määritä, millä ja millaisilla dokumenteilla kirkon pitäisi kirkollisen vihkimisen edellytyksistä säätää.

Kapituli huomauttaa, että suurimmalla osalla Suomessa toimivista uskonnollisista yhdyskunnista, joilla on vihkioikeus, ei ole lainsäädäntökompetenssia. Perustuslain mukaan julkisen vallan tulee kohdella yhdyskuntia tasapuolisesti. Kirkolta ei siis voida edellyttää, että se säätäisi vihkimisen edellytyksistä laissa. Kapitulin mukaan ei ole poissuljettua, että asia jätetään luterilaisessa kirkossa vain kirkkokäsikirjan varaan.

Pappi käyttää uskonnonvapauttaan, kun ryhtyy papiksi

Espoon tuomiokapituli toteaa, että niin sanottu tasa-arvoinen avioliittolaki takaa kaikille mahdollisuuden solmia avioliitto sukupuolesta riippumatta. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ei edellytä sitä, että avioliiton solmivilla olisi subjektiivinen oikeus tulla vihityksi valitsemassaan uskonnollisessa yhdyskunnassa.

Kapitulin mukaan pappi käyttää uskonnon ja omantunnonvapauttaan astuessaan uskonnollisen yhdyskunnan palvelukseen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan hän ei voi tämän jälkeen vedota omaan vakaumukseensa perusteena poiketa uskontokunnan tunnustuksesta ja järjestyksestä. Kapituli viittaa tässä myös Turun hallinto-oikeuden ratkaisuun tapauksessa, jossa pappi kieltäytyi yhteistyöstä naispuolisen papin kanssa, koska vastustaa naispappeutta.

Espoo näpäyttää Helsingin tuomiokapitulia.

Kirkon virkasuhteessa pappi on myös velvollinen noudattamaan työnantajan määräyksiä. Piispat ovat selvästi ohjeistaneet, että pappien ei pidä vihkiä samaa sukupuolta olevia eikä siunata heidän avioliittojaan. Kapituli katsoo yksimielisessä päätöksessään, että pastori Anne Blomqvist on selkeästi siunannut avioliiton. Näin tehdessään hän on toiminut vastoin pappislupaustaan ja virkavelvollisuuksiaan ja saa varoituksen.

Espoo myös näpäyttää Helsingin tuomiokapitulia, joka ei rangaissut pastori Toni Fagerholmia, kun tämä vuonna 2014 sovelsi piispainkokouksen rukoushetkeä kahdessa toimituksessa, joita hän itse piti avioliiton siunaamisena. Blomqvist kertoo käyttäneensä samankaltaista kaavaa kuin Fagerholm silloin. Espoon tuomiokapituli toteaa, ettei se voi ottaa tähän jälkikäteen kantaa. Lisäksi Espoon mukaan tuon jälkeen sekä Kirkkohallituksen että piispainkokouksen selvitykset ovat tuoneet esille, ettei siunaamisia pidä toimittaa ja että rukous on eri asia ja mahdollinen.

Espoon kapitulin mukaan on mahdollista, että kirkolliskokous jossain vaiheessa muuttaa tai laajentaa kirkon avioliittokäsitystä. Hyvä on, että keskustelua käydään, mutta nyt kirkon avioliittokäsitys on tuomiokapitulin mukaan miehen ja naisen välinen.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää:

Kommentoi