null Luonto-Liitto pyytää Vantaan seurakuntia luopumaan Tontunniemen metsien hakkuista – ”Löysimme lukuisia uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja”

Tontunniemen metsäalue koostuu pääosin lehdosta ja lehtomaisesta kankaasta. Alueelta löytyi uhanalainen varjojäkälä, jota Luonto-Liiton metsäryhmän Niina Vuolle tutki luupin avulla.

Tontunniemen metsäalue koostuu pääosin lehdosta ja lehtomaisesta kankaasta. Alueelta löytyi uhanalainen varjojäkälä, jota Luonto-Liiton metsäryhmän Niina Vuolle tutki luupin avulla.

Ajankohtaista

Luonto-Liitto pyytää Vantaan seurakuntia luopumaan Tontunniemen metsien hakkuista – ”Löysimme lukuisia uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja”

Luonto-Liitto pyytää Vantaan seurakuntayhtymää suojelemaan sille kuuluvan Tontunniemen metsäalueen, jonne on suunniteltu hakkuita kevättalvella 2023.

Heinäkuun puolivälissä Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen sai sähköpostiinsa kirjeen, jonka allekirjoittajina oli neljä Luonto-Liiton metsäryhmän aktiivia. He olivat käyneet kesäkuun lopulla Asikkalan Tontunniemessä, missä sijaitsee Vantaan seurakuntayhtymän omistama metsäalue, ja tehneet alueella luontoarvojen kartoituksen.

Luontoaktiivit vetosivat seurakuntayhtymään, jotta se luopuisi Tontunniemen hakkuusuunnitelmista ja rannan kaavoituksesta ja suojelisi metsäalueen kokonaisuudessaan.

– Tontunniemen metsä muodostaa laajan, arvokkaan ja veden ympäröimän vanhan metsän kokonaisuuden. Löysimme paljon uhanalaisia luontotyyppejä, kahdeksan uhanalaista tai alueellisesti uhanalaista lajia sekä lajistoa, jota pidetään vanhoille metsille tunnusomaisena, kartoitukseen osallistunut Ida Korhonen sanoo.

Tontunniemen kartoitusta pyysi paikallinen ihminen, jolle kyse on lähimetsästä. Kartoitus liittyy myös Luonto-Liiton projektiin, jossa selvitetään kuntien ja seurakuntien omistamien metsien luontoarvoja ja metsänomistajille kerrotaan suojelumahdollisuuksista. Korhosen mukaan vastaavanlaisia kartoituksia on tehty aiemmin Espoon seurakuntien metsissä, ja suunnitteilla on vierailuja myös Helsingin seurakuntayhtymän metsiin.

– On kaikkien etu, että metsien luontoarvot tunnetaan mahdollisimman hyvin niin, että metsiä osataan hoitaa ja suojella. Eiväthän seurakunnat halua aiheuttaa luontokatoa.

 

Tontunniemen metsäalue osoittautui poikkeukselliseksi

Aikaisemmassa luontoselvityksessä Tontunniemestä on Ida Korhosen mukaan löytynyt uhanalaisia lintulajeja, kuten erittäin uhanalaiset hömötiainen ja viherpeippo sekä töyhtötiainen ja pyy, joiden kannat ovat vähentyneet vaarallisesti.

Luonnontilaisiksi jätettäisiin vain pieniä, sirpaleisia länttejä, jotka eivät oikeasti riitä turvaamaan uhanalaista lajistoa.
– Luonto-Liiton metsäkartoittaja Ida Korhonen

Hömötiaisia havaittiin myös kesäkuussa Luonto-Liiton maastokäynnillä. Kartoittajat arvioivat, että tarkemmassa lajistoselvityksessä uhanalaisia lajeja löytyisi lisää ja metsä olisi hyvää elinympäristöä esimerkiksi liito-oravalle ja monille lepakkolajeille.

– Löysimme esimerkiksi varjojäkälää, jota olen löytänyt vain kerran aiemmin eräästä pohjoissuomalaisesta aarnimetsästä. Löytö kertoo Tontunniemen metsän poikkeuksellisuudesta Etelä-Suomessa, Korhonen sanoo.

Noin 37 hehtaarin laajuinen, suureksi osaksi järveen rajautuva Tontunniemen metsäalue koostuu pääosin lehdosta ja lehtomaisesta kankaasta. Lisäksi kallioisilla alueilla on kuivahkoa kangasmetsää ja kalliometsälaikkuja sekä muutama kostea korpipainanne. Alueen luontoarvoihin kuuluvat myös metsäiset jyrkänteet ja muinaisrantakivikot.

Vantaan seurakuntayhtymä on suunnitellut Tontunniemeen erikois-, harvennus- ja poimintahakkuita, jotka on tarkoitus tehdä kevättalvella 2023. Hakkuiden määrä on yhteensä tuhat puukuutiota. Seurakuntayhtymän metsänhoito perustuu yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään metsänhoitosuunnitelmaan, joka on voimassa vuoden 2029 loppuun. 

Tontunniemessä kuten muissakaan Vantaan seurakuntien metsissä ei tehdä lainkaan aukkohakkuita, vaan metsänhoidossa turvaudutaan jatkuvaan kasvatukseen. Hakkuut eivät myöskään koske noin kolmen hehtaarin laajuista alueen osaa, jonka suojelusta seurakuntayhtymä päätti vuonna 2014. Suojellulla alueella kasvaa jalopuumetsikkö.

Luonto-liiton kartoituksen mukaan suunnitellut hakkuut tehtäisiin pääosin vanhassa ja varttuneessa metsässä, jossa kasvaa monipuolisesti eri puulajeja.

Metsien suojeluun palataan sen jälkeen, kun kaava on vahvistunut. Näin on yhteinen kirkkovaltuusto aikanaan päättänyt.
– Seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen

– Monelle lajille välttämätön lahopuiden jatkumo menetettäisiin ja tällä hetkellä varjoisan alueen mikroilmasto ja kosteusolot muuttuisivat. Luonnontilaisiksi jätettäisiin vain pieniä, sirpaleisia länttejä, jotka eivät oikeasti riitä turvaamaan uhanalaista lajistoa, Korhonen sanoo.

– Jatkuva kasvatus on luonnon kannalta myönteinen vaihtoehto, mutta se ei sovi metsäalueille, joissa on merkittäviä luontoarvoja. Etelä-Suomessa on niin vähän vanhoja metsiä, että kaikki ne pitäisi suojella.

– Etelä-Suomessa on niin vähän vanhoja metsiä, että kaikki ne pitäisi suojella, Luonto-Liitolle useita metsäkartoituksia tehnyt Ida Korhonen sanoo.

– Etelä-Suomessa on niin vähän vanhoja metsiä, että kaikki ne pitäisi suojella, Luonto-Liitolle useita metsäkartoituksia tehnyt Ida Korhonen sanoo.

Kiinteistöjohtokunta ja ympäristötoimikunta luottavat aikaisempiin selvityksiin

Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen vastasi Luonto-Liiton lähettämään kirjeeseen maanantaina 29.8.

Vastauksen mukaan Luonto-Liiton kirjettä ja Tontunniemen alueen suunnitelmia on käsitelty Vantaan seurakuntien kahdessa luottamuselimessä, kiinteistöjohtokunnassa ja ympäristötoimikunnassa. Samalla nykyisen metsänhoitosuunnitelman ajantasaisuutta tarkasteltiin uudelleen yhdessä suunnitelman laatineen Innofor Oy:n kanssa.

Kummassakin luottamuselimessä todettiin, että metsänhoitosuunnitelman taustalle on jo tehty kattavat luontoselvitykset. Luonto-Liiton kirjeen ei katsottu tuovan esiin sellaista uutta tietoa, jonka pohjalta seurakuntien metsänhoitosuunnitelmaa tulisi muuttaa. Tontunniemen alueella seurakuntayhtymä teetti luontoselvityksiä viimeksi vuonna 2019, kun nykyistä metsänhoitosuunnitelmaa valmisteltiin.

Jatkuva kasvatus on luonnon kannalta myönteinen vaihtoehto, mutta se ei sovi metsäalueille, joissa on merkittäviä luontoarvoja. 
– Luonto-Liiton metsäkartoittaja Ida Korhonen

Luonto-Liiton arvion mukaan Tontunniemi täyttää kirkkaasti valtion METSO-suojeluohjelman kriteerit. Vantaan seurakuntayhtymän luottamuselimissä Tontunniemen metsäalueen liittämistä METSO-ohjelmaan harkittiin vuonna 2014.

Tuolloin tehtyjen kartoitusten perusteella ohjelmaan olisi voitu ottaa alueesta 11,7 hehtaarin suuruinen lehtomainen kangas. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti pohtia alueen lisäsuojelua uudestaan sen jälkeen, kun alueen kaavoitus on tarkentunut, ja tämän päätöksen Parvinen tuo esiin myös vastauksessaan Luonto-Liitolle.

Tontunniemen osalta kirkkovaltuuston linja tarkoittaa sitä, että kaikkia täyssuojelun ulkopuolella olevia metsäalueita hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisin toimenpitein. Metsänhoidossa pyritään huolehtimaan ympäristöarvoista, alueen käyttöturvallisuudesta ja maisema-arvoista.

Vastauksessaan Luonto-Liitolle Parvinen tuo esiin metsäsuunnitelman laatineiden asiantuntijoiden näkemyksen, jonka mukaan hakkuiden tarkoituksena on muun muassa estää Tontunniemen alueen kuusettuminen ja umpeenkasvu. Lahopuuta saadaan tehtyä alueelle myös metsänhoidon toimenpitein. Asiantuntijoiden mukaan näin voidaan varmistaa virkistysarvojen lisäksi myös lajien elinkelpoisen ympäristön säilyminen.

Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen kertoo kutsuneensa Luonto-Liiton edustajat tapaamiseen, jossa keskustellaan Tontunniemen metsien suojelusta.

Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen kertoo kutsuneensa Luonto-Liiton edustajat tapaamiseen, jossa keskustellaan Tontunniemen metsien suojelusta.

Seurakunnille Tontunniemi olisi tervetullut leiri- ja retriittipaikka

Vastauksessaan Luonto-Liitolle Jukka Parvinen valottaa myös Tontunniemen ranta-alueen kaavoitusta ja Vantaan seurakuntien luottamuselinten hyväksymiä tavoitteita alueella.

Asikkalan kunnanhallitus käsittelee parhaillaan Tontunniemen aluetta koskevaan kaavaehdotukseen annettuja lausuntoja. Ehdotus sisältää uusia rakennuspaikkoja, joista osa säilyisi todennäköisesti seurakuntayhtymän käytössä.

Kaavaehdotuksen mukaan uusia rakennuspaikkoja suunnitellaan olemassa olevan, käytöstä poistetun leirikeskuksen päärakennuksen ja saunarakennuksen sekä muun rakennuskannan tuntumaan.

Vantaan seurakuntia kiinnostaa erityisesti rantakaavan tuoma mahdollisuus kehittää Tontunniemen aluetta leiri-, retriitti- ja virkistyskäyttöön. Tällä hetkellä seurakuntien käytössä ei ole yhtään kunnossa olevaa leirikeskusta.

Luonto-Liiton arvion mukaan seurakuntayhtymä voisi saada Tontunniemen suojelusta vastaavan tai jopa paremman taloudellisen tuoton kuin nyt suunnitelluilla hakkuilla. Parvinen lupaa, että tämä asia ehditään vielä selvittää ennen hakkuiden alkamista.

– Tontunniemen metsien suojeluun palataan sen jälkeen, kun kaava on vahvistunut. Näin on yhteinen kirkkovaltuusto aikanaan päättänyt. Olemme kutsuneet Luonto-Liiton edustajat ja asiantuntijan tapaamiseen asian tiimoilta, Parvinen sanoo.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.