null Tulehtunut tilanne kirkkoherran kanssa ja seurakuntaneuvostossa johti kahden luottamushenkilön eroon Vuosaaren seurakunnassa

Matleena Järviö ja Rebekka Nikula (vasemmalla) erosivat Vuosaaren seurakuntaneuvostosta kokemiensa epäkohtien vuoksi. Varapuheenjohtaja Timo Raittinen ja kirkkoherra Juhani Mäkelä (oikealla) eivät jaa heidän käsitystään neuvoston ongelmista.

Matleena Järviö ja Rebekka Nikula (vasemmalla) erosivat Vuosaaren seurakuntaneuvostosta kokemiensa epäkohtien vuoksi. Varapuheenjohtaja Timo Raittinen ja kirkkoherra Juhani Mäkelä (oikealla) eivät jaa heidän käsitystään neuvoston ongelmista.

Ajankohtaista

Tulehtunut tilanne kirkkoherran kanssa ja seurakuntaneuvostossa johti kahden luottamushenkilön eroon Vuosaaren seurakunnassa

Tehtävästään luopuneet Tulkaa kaikki -ryhmän luottamushenkilöt moittivat Helsingin tuomiokapitulia viivyttelystä ongelmien selvittämisessä.

Vuosaaren seurakunnan luottamushenkilöt Matleena Järviö ja Rebekka Nikula ovat jättäneet eroanomuksen seurakuntaneuvoston jäsenyydestä. Seurakuntaneuvosto myönsi Järviölle ja Nikulalle eron kokouksessaan maanantaina 15. maaliskuuta ja kutsui heidän tilalleen Tulkaa kaikki Vuosaari -ryhmän varajäsenet Tuula Paasivirran ja Pirita Hietasen.

Järviön ja Nikulan mukaan neuvosto ei pysty osallistumaan seurakunnan strategiseen johtamiseen pitkään jatkuneiden hallinnollisten ongelmien vuoksi. Kritiikki kohdistuu neuvoston puheenjohtajana toimivan kirkkoherra Jussi Mäkelän toimintaan sekä piispa Teemu Laajasaloon ja Helsingin tuomiokapituliin, jotka ovat eroavien luottamushenkilöiden mukaan jättäneet neuvoston jäsenet yksin vaikeassa tilanteessa.

– Teologiset erimielisyydet ovat OK ja kuuluvat kirkolliseen päätöksentekoon. Demokraattisessa päätöksenteossa eri näkökulmat tuodaan kuitenkin reilusti esiin ja sen jälkeen äänestetään. Tilanne neuvostossa on ollut pitkään hankala, ja sen seurauksena ihmiset vetäytyvät eri tavoin, Matleena Järviö sanoo.

Matleena Järviön mukaan pitkään jatkuneet hankaluudet ovat saaneet osan Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsenistä vetäytymään.

Matleena Järviön mukaan pitkään jatkuneet hankaluudet ovat saaneet osan Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsenistä vetäytymään.

Järviö ja Nikula perustelivat eroanomustaan neuvostolle kirjallisesti. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Raittinen sekä kolme muuta neuvoston jäsentä ovat jättäneet neuvostolle vastineen, jonka mukaan he eivät tunnista Järviön ja Nikulan väittämää huonoa hallintoa Vuosaaren seurakuntaneuvoston toiminnassa, eivätkä jaa heidän ajatuksiaan ja perusteluitaan.

– Kun sain tietää Järviön ja Nikulan eroanomuksesta noin viikko sitten, katsoin, että meillä oli velvollisuus esittää yksilöity vastine, jossa on toisenlainen näkökulma asioihin, Raittinen sanoo.

Neuvoston jättävien mielestä hyvä hallinto ei toteudu

Matleena Järviön ja Rebekka Nikulan mukaan Vuosaaren seurakuntaneuvosto ei ole pystynyt johtamaan seurakuntaa yhdessä kirkkoherra Jussi Mäkelän kanssa kirkkolain tarkoittamalla tavalla. Kirkkolain mukaan kirkkoherra on neuvoston puheenjohtaja. Tämä mahdollistaa kirkkoherran toimimisen samaan aikaan päätösten valmistelijana, esittelijänä, päätöksentekijänä ja toimeenpanijana.

Järviön ja Nikulan mukaan Vuosaaren seurakunta kärsii pitkäkestoisista ongelmista, jotka liittyvät hyvään hallintotapaan ja seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimivan kirkkoherran käytökseen.

Tyytymättömyyttä nostattaneet hävityt äänestystulokset ovat olleet suhteellisen selviä. Demokratia on siis toiminut, ja sitä tulisi kunnioittaa.
– Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Raittinen

Järviön ja Nikulan mukaan seurakuntaneuvosto ei ole pystynyt osallistumaan päätösten valmisteluun, vaan on voinut ainoastaan hyväksyä tai hylätä kirkkoherran esityksiä. He ovat kokeneet työskentelyn myös henkisesti kuormittavaksi. Eriävät näkökulmat on heidän mukaansa vaiennettu jo pitkään enemmän tai vähemmän hienovaraisesti.

Järviö ja Nikula kiinnittävät huomiota siihen, että useissa Helsingin seurakunnissa on siirrytty käytäntöön, jossa seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii maallikko. Samoin eri seurakunnissa on valmistelevan työskentelyn mahdollistavia toimikuntia ja työryhmiä. Tällaisia ei heidän mukaansa Vuosaaressa ole.

Vastineen kirjoittajat puolustavat kirkkoherraa

Neljä seurakuntaneuvoston jäsentä on allekirjoittanut vastineen, jonka mukaan yksikään seurakuntaneuvoston jäsenen tekemä esitys ei ole jäänyt esityslistan ulkopuolelle. Eriävien mielipiteiden esiin tuomista kokouksissa ei myöskään ole estetty, vaan jokainen puheenvuoroa pyytänyt on saanut sellaisen.

– Matleena Järviö ja Rebekka Nikula ovat saaneet kaikki ilmoittamansa asiat seurakuntaneuvoston esityslistalle, ja puheenjohtaja on antanut kaikille puheenvuoron. Eriävien mielipiteiden esittämistä vaikeista kysymyksistä ei ole estetty, ja eriävän näkemyksen on voinut myös esittää kirjallisesti kokouksen jälkeen, neuvoston varapuheenjohtaja Timo Raittinen vakuuttaa.

Varapuheenjohtaja Timo Raittisen mukaan kirkkoherra Jussi Mäkelä on suhtautunut kaikkiin seurakuntaneuvoston jäseniin asiallisesti ja kunnioittavasti.

Varapuheenjohtaja Timo Raittisen mukaan kirkkoherra Jussi Mäkelä on suhtautunut kaikkiin seurakuntaneuvoston jäseniin asiallisesti ja kunnioittavasti.

Vastineen kirjoittajat moittivat Järviötä ja Nikulaa kirkkoherra Mäkelän henkilöön ja toimintaan kohdistuvasta jatkuvasta arvostelusta, joka on heidän mukaansa vaikuttanut häiritsevästi seurakuntaneuvoston työskentelyyn ja työrauhaan koko sen toimikauden ajan. Heidän mielestään eroanomuksen perusteissa ilmenee agenda, joka on ”saada kirkkoherra pois kirkkolain mukaisesta seurakuntaneuvoston puheenjohtajan tehtävästä”.

– Itse arvioin, että kirkkoherra Jussi Mäkelä on suhtautunut kaikkiin seurakuntaneuvoston jäseniin välittömästi, asiallisesti, kunnioittavasti ja samanarvoisesti, Raittinen sanoo.

Totesin, että minun oli pakko erota seurakuntaneuvostosta, kun tuomiokapitulin tahtotila on tällainen.
– Seurakuntaneuvostosta eronnut Matleena Järviö

Vastineen kirjoittajat kiistävät myös väitteen neuvoston työskentelyn halvaantumisesta ja seurakunnan pitkään jatkuneista ongelmista. Heidän mukaansa työyhteisö voi tutkitusti hyvin. Timo Raittisen mukaan seurakuntaneuvosto on pystynyt tekemään tarvittavat päätökset ristivedosta huolimatta, mutta hänenkin mielestään kehittämistyöhön pitäisi paneutua nykyistä enemmän.

Raittinen pitää Järviön ja Nikulan eroa ja sen perusteluja keinona saada omille tavoitteille julkisuutta ja pakottaa piispa ja tuomiokapituli toimimaan halutulla tavalla.

– Neuvostossa tyytymättömyyttä nostattaneet hävityt äänestystulokset ovat olleet suhteellisen selviä. Demokratia on siis toiminut, ja sitä tulisi kunnioittaa tältäkin osin. Vaikeita kysymyksiä pitäisi pystyä käsittelemään sisäisesti eikä tuoda julkisuuteen.

Tuomiokapitulin hiljaisuus ratkaisi eropäätöksen

Rebekka Nikula ja Matleena Järviö vakuuttavat, että luottamustehtävän jättämisessä on kyse nimenomaan hyvästä hallinnosta eikä kirkkoherran henkilöstä tai linjaerimielisyyksistä. Kumpikin sanoo pyrkineensä toimimaan seurakuntaneuvostossa sillanrakentajana niin pitkälle kuin ovat pystyneet.

Järviön ja Nikulan mukaan seurakunnan hallinnon ongelmista on raportoitu Helsingin tuomiokapitulille jo neuvoston edellisellä kaudella 2015–2018 sekä toistuvasti vuosina 2019–2020. Toukokuussa 2019 tuomiokapituli järjesti seurakuntaneuvoston jäsenten tapaamisen, johon myös piispa Teemu Laajasalo osallistui.

Seurakuntaneuvosto ei ole Järviön ja Nikulan mukaan saanut kapitulilta yhteenvetoa tapaamisesta tai tietoa siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin kapituli on ryhtynyt neuvoston ongelmien ratkaisemiseksi ja sen jäsenten työhyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kesäkuussa 2020 neljä Tulkaa kaikki Vuosaari -ryhmän jäsentä lähestyi tuomiokapitulia kirjeellä, jossa tuotiin uudelleen esiin seurakuntaneuvoston työskentelyssä koettuja ongelmia ja niitä kuvattiin esimerkein. Kirkko ja kaupunki on tutustunut kirjeeseen.

Kapitulin saaman kirjeen mukaan seurakuntaneuvoston päätösvaltaan ja raamatuntulkintaan liittyvät asiat sekoittuvat toistuvasti päätöksenteossa, ja puheenjohtajana toimiva kirkkoherra kohtelee liberaalia raamatuntulkintaa edustavia neuvoston jäseniä epäasiallisesti.

Kirjeen mukaan kirkkoherra Jussi Mäkelä on muun muassa yrittänyt estää seurakuntaneuvoston jäsenen tekemän aloitteen tuomisen äänestykseen, häirinnyt ja keskeyttänyt eri mieltä olevien luottamushenkilöiden puheenvuoroja sekä arvottanut ja tulkinnut eri näkemyksiä esittävien jäsenten puheenvuoroja muiden puolesta.

Omasta puolestani totean, että väitetyt toimintatavat eivät kuulu tapoihini. 
– Vuosaaren kirkkoherra Jussi Mäkelä

Sekä Nikula että Järviö sanovat, että eropäätöksen ratkaisi lopulta Helsingin tuomiokapitulin toiminta. Heidän mukaansa kapituli ei ole vastannut lainkaan kirjeen allekirjoittajille tai seurakuntaneuvostolle, vaan on päättänyt toimia vain seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimivan kirkkoherran kanssa.

– Kapituli ei ole vastannut viime kesänä saamaansa kirjeeseen edes toteamalla, että he ovat saaneet sen. Se oli viimeinen niitti, joka sai minut päättämään eroamisesta, Nikula sanoo.

– Totesin, että minun oli pakko erota seurakuntaneuvostosta, kun tuomiokapitulin tahtotila on tällainen. Minulla ei ole enää konsteja, joilla voisin vaikuttaa hyvän hallinnon puolesta. Kapitulin apua olisi mielestäni tarvittu, jotta neuvosto voisi käydä dialogia, Järviö sanoo.

Eroanomuksen ajankohta yllätti kirkkoherran

Vuosaaren kirkkoherra Jussi Mäkelä kertoo pitävänsä Järviön ja Nikulan päätöstä ja pettymystä neuvoston työskentelyyn valitettavana, mutta sanoo kunnioittavansa heidän ratkaisuaan. Mäkelä sanoo, että Järviön ja Nikulan eroanomus ”juuri nyt” yllätti hänet täysin.

– Jos eroanomus olisi tullut kevään 2020 jälkeen, en olisi yllättynyt niin paljon. Tämä siksi, että kolmessa peräkkäisessä kokouksessa päädyttiin äänestykseen, koska alkuperäiset esitykset jakoivat vahvasti neuvoston jäsenten mielipiteitä. Sen sijaan elokuusta lähtien kokousten päätökset eivät ole suuremmin jakaneet mielipiteitä, Mäkelä sanoo.

Kirkkoherra Jussi Mäkelä sanoo suhtautuvansa vakavasti saamaansa palautteeseen mutta joutuvansa arvailemaan, mistä häneen liittyvät kielteiset kokemukset nousevat.

Kirkkoherra Jussi Mäkelä sanoo suhtautuvansa vakavasti saamaansa palautteeseen mutta joutuvansa arvailemaan, mistä häneen liittyvät kielteiset kokemukset nousevat.

Kritiikkiin valmistelevien työryhmien puuttumisesta Mäkelä vastaa muistuttamalla, että seurakunnalla on henkilöstövalintoja valmisteleva rekrytointityöryhmä, jossa on mukana neuvoston jäseniä.

– Neuvoston jäsen voi halutessaan valmistella esityksen toimikunnista neuvostolle päätettäväksi. Sellaista esitystä ei ole neuvostolle tuotu. Mitään estettä omalta puoleltani niille ei ole.

Kirkkoherra keskeytti puheenvuoroni päälle puhumalla kohdassa, jossa sanoin TV7-kanavan lähettävän epäeettistä sisältöä. 
– Seurakuntaneuvostosta eronnut Rebekka Nikula

Mäkelä sanoo suhtautuvansa vakavasti annettuun palautteeseen, mutta joutuvansa arvailemaan, mistä häneen liittyvät kielteiset kokemukset nousevat. Ilman konkreettisia esimerkkejä hän ei osaa kommentoida moitteita eriävien näkökulmien vaientamisesta ja neuvoston päätösvaltaan kuuluvien asioiden ja raamatuntulkintaan liittyvien kysymysten sekoittumisesta.

– Omasta puolestani totean, että väitetyt toimintatavat eivät kuulu tapoihini. Jos neuvoston toimintatavoissa on jotain ongelmallista, niin neuvosto voi tarvittaessa itse muuttaa ne, Mäkelä sanoo.

Kokoukset aiheuttivat univaikeuksia ja käsien vapinaa

Koronakeväänä 2020 seurakuntaneuvostoa jakoi päätös Vuosaaren seurakunnan jumalanpalvelusten lähettämistä herätyskristillisellä TV7-kanavalla. Matleena Järviön ja Rebekka Nikulan mukaan asia tuli neuvoston päätöslistalle lisäyksenä vasta kokouspäivänä. Seurakunta oli mainostanut lähetyksiä ja nauhoitukset oli aloitettu ennen kuin neuvosto pääsi käsittelemään asiaa.

Yhteistyötä TV7-kanavan kanssa on moitittu Kirkko ja kaupungin mielipidepalstalla kanavan eettisesti arveluttavien sisältöjen vuoksi. Kanavalla on nähty muun muassa saarnaamista koronarokotteita vastaan ja varoittelua niiden mukana annettavasta mikrosirusta. Vaikeasti sairaille ihmisille on luvattu ihmeparantumista ja kristittyjä on vaadittu kannattamaan Donald Trumpia.

Rebekka Nikulan mukaan vaikeiden asioiden käsittely seurakuntaneuvoston kokouksissa on ollut hänelle henkisesti kuormittavaa kirkkoherran toiminnan vuoksi.

Rebekka Nikulan mukaan vaikeiden asioiden käsittely seurakuntaneuvoston kokouksissa on ollut hänelle henkisesti kuormittavaa kirkkoherran toiminnan vuoksi.

Keskusteluun osallistuivat Kirkko ja kaupungin sivuilla myös Järviö, Nikula ja Vuosaaren seurakuntaneuvostoon kuuluva Pauli Löija. He lisäsivät kanavan kyseenalaisten sisältöjen listaan vammaisten henkilöiden ”parantamisen” rukouksella sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä leimaavan puheen.

Rebekka Nikulan mukaan vaikeiden asioiden käsittely seurakuntaneuvoston kokouksissa on ollut hänelle henkisesti kuormittavaa kirkkoherran toiminnan vuoksi. Nikula kertoo, että kokouksiin valmistautumiseen on liittynyt muun muassa univaikeuksia ja tilanteet ovat aiheuttaneet hänelle käsien vapinaa. Tämän vuoksi hän kertoo vähentäneensä puheenvuorojen käyttämistä ja kirjoittaneensa puheenvuoronsa etukäteen.

– Seurakuntaneuvoston kokouksessa kirkkoherra Jussi Mäkelä keskeytti puheenvuoroni päälle puhumalla kohdassa, jossa sanoin TV7-kanavan lähettävän epäeettistä sisältöä, Nikula sanoo.

Kirkkoherra Mäkelä toteaa, että seurakuntaneuvoston kokouksessa käytävä keskustelu ei ole julkista.

– Toimisin väärin, jos kommentoisin neuvoston keskustelua koskevaa kysymystä. Puheenjohtajan tehtävä on yrittää pitää keskustelu käsiteltävässä asiassa, puheenvuorot asiallisina ja kohtuupituisina. Harvoin olen joutunut puuttumaan puheenvuoroon, mutta silloin näistä syistä ja riippumatta siitä, mistä ryhmästä puhuja on.

Kirkkoherra pitää puheenvuoron keskeytystä perusteltuna

Matleena Järviön ja Rebekka Nikulan mukaan Nikulan TV7-lähetyksiä koskevan puheenvuoron sisällössä ei ollut mitään sellaista, joka olisi antanut neuvoston puheenjohtajalle syyn keskeytykseen.

Jussi Mäkelän mukaan kokouksen pöytäkirja 4/20 osoittaa, että Nikulan vastaesitys olisi puuttunut kirkkoherran toimivaltaan kuuluvaan asiaan eli siihen, miten jumalanpalvelukset toteutetaan korona-aikana. Siksi hänellä oli puheenjohtajana velvollisuus puuttua asiaan. Vastaesitys olisi Mäkelän mukaan tullut neuvoston toimivallan piiriin muuttamalla päätösesitys muotoon ”ei myönnetä rahoitusta”.

Nikulan Kirkko ja kaupungille toimittamassa puheenvuorossa oli ennen hänen kertomaansa keskeytystä kohta, jonka mukaan ”yksittäisen seurakunnan tehtävä ei ole järjestää kaikkia TV-jumalanpalveluksia, vaan se on Ylen tehtävä”.

Vuosaaren seurakunta ei ole kriisiseurakunta. 
– Helsingin tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario

Mäkelä kommentoi TV7-yhteistyötä koskevaa kritiikkiä sanomalla, että hän ei itsekään pidä kaikista kanavan ohjelmista, mutta pitää tärkeänä, että evankelis-luterilaisen kirkon ääni kuuluu maamme ainoalla kristillisellä tv-kanavalla.

– Ei ole Vuosaaren tehtävä palvella koko Suomea, mutta keväällä 2020 käytännössä niin teimme. Saimme paljon positiivista palautetta ympäri Suomen ihmisiltä, jotka kaipaavat tavallista luterilaista jumalanpalvelusta saarnoineen, virsineen ja urkuineen.

Mäkelä vahvistaa, että esitys yhteistyöstä TV7-kanavan kanssa tuli lisäyksenä vasta kokouspäivänä. Virheelle on kirkkoherran mukaan inhimillinen selitys.

Mäkelä oli aiemmin tehnyt toimivaltaansa kuuluvan päätöksen aloittaa jumalanpalvelusten esittämisen TV7:llä kokoontumisrajoitusten tultua voimaan. Niiden mainostaminen aloitettiin heti. Kirkkoherran toimivaltaan sisältyvät päätökset alle 10 000 euron suuruisista kulueristä.

– Oma toimivaltani mahdollisti vain kymmenen jakson toteuttamisen, mutta jo kevään aikana oli 15 jumalanpalvelusta. Siksi esitys tuotiin neuvostolle kiireellisenä. Jos en olisi tehnyt päätöstä maaliskuussa vaan olisin vienyt sen vasta huhtikuussa kokoontuvaan neuvostoon, emme olisi pystyneet toteuttamaan jumalanpalvelusten lähettämistä kolmena sunnuntaina, Mäkelä sanoo.

Neuvoston jakautuminen näkyy kapitulin saamissa viesteissä

Helsingin tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario kommentoi Rebekka Nikulan ja Matleena Järviön hyvän hallinnon toteutumista koskevaa kritiikkiä toteamalla, että kirkkoherran asema seurakuntaneuvoston puheenjohtajana perustuu kirkkolakiin, eikä lakiin perustuva malli ole vastoin hyvän hallinnon periaatteita.

Lainsäädännössä kirkkoherran puheenjohtajuus on ensisijainen malli. Varapuheenjohtaja voi kuitenkin johtaa puhetta seurakuntaneuvoston kokouksissa, jos kirkkoherra, varapuheenjohtaja ja seurakuntaneuvoston enemmistö sopivat asiasta yhdessä.

Saarion mukaan tuomiokapituliin on tullut Vuosaaren seurakuntaneuvostosta ”monenlaisia viestejä”. Osa seurakuntaneuvoston jäsenistä on ollut neuvoston toimintaan tyytyväisiä, osa heistä on esittänyt voimakastakin kritiikkiä.

– Jo ennen kesäkuuta 2020 tuomiokapituliin oli viestitty myös huolta siitä, onko kirkkoherra joutunut kokemaan epäasiallista kohtelua tai jopa kiusaamista seurakuntaneuvoston jäsenten taholta, Saario sanoo.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksenteossa ilmapiiri on avoin ja salliva. – Vuosaaren seurakuntaneuvostosta eronnut Rebekka Nikula

Saarion mukaan tuomiokapituli käynnisti vuonna 2019 Vuosaaren seurakunnassa kehittämisprosessin, joka jatkuu edelleen. Yhdessä kirkkoherran kanssa on tehty kehittämissuunnitelma ja käyty sekä työyhteisöä että seurakuntaneuvoston työskentelyä koskevia ohjauskeskusteluja.

Saario mainitsee, että Vuosaaren seurakunnan työyhteisölle on tehty seurantakysely syksyllä 2020, ja vastikään seurakunnissa on toteutettu Helsingin seurakuntayhtymän työhyvinvointikysely. Neuvoston kanssa työskentelyä on ollut tarkoitus jatkaa kevään 2021 aikana.

Neuvosto sai tuomiokapitulilta seurantakyselyn viime viikolla

Lakimiesasessori Ritva Saarion mukaan tuomiokapitulissa ei pidetty mahdollisena lähteä ottamaan kantaa yksittäisiin kiistakysymyksiin, vaan katsottiin, että seurakuntaneuvoston työskentelyä on käsiteltävä ja kehitettävä kokonaisuutena. Koronapandemia vaikutti etenemisen aikatauluun, koska suunnitellut seurakuntaneuvoston vapaamuotoiset tapaamiset ja keskustelut eivät olleet mahdollisia.

Tuomiokapituli lähetti Vuosaaren seurakuntaneuvoston jäsenille seurantakyselyn keskiviikkona 10. maaliskuuta. Matleena Järviö ja Rebekka Nikula olivat jättäneet eroanomuksensa ja koosteen eronsa syistä seurakuntaneuvoston esityslistalle edellisen viikon torstaina 4. maaliskuuta.

Ennen kyselyn lähettämistä neuvoston ongelmia ei ole Järviön ja Nikulan mukaan mainittu kapitulilta tulleissa viesteissä useista yhteydenotoista huolimatta. Ritva Saarion mukaan seurantakyselyn lähettämisen ajankohta ei liity neuvoston jäsenten eroilmoitukseen.

– Vuosaaren seurakunta ei ole kriisiseurakunta, vaikka toki työyhteisön ja seurakuntaneuvoston työskentelyn kehittäminen on yleensäkin jatkuva prosessi. Työyhteisökyselyjen perusteella myönteistä kehitystä on tapahtunut, Saario sanoo.

Nykyisellä valtuustokaudella Järviö ja Nikula toimivat myös Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston jäseninä ja kertovat jatkavansa tehtävässä. Heidän mukaansa moni asia on kirkkovaltuustossa eri tavalla kuin Vuosaaressa, ja kumpikin on kokenut työskentelyn mielekkääksi.

– Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksenteossa ilmapiiri on avoin ja salliva. Puheenvuorot myönnetään siinä järjestyksessä kuin ne on pyydetty ja tehdyt esitykset ovat mukana päätöslistalla. Valtuuston jäsenille kerrotaan, miten he voivat vaikuttaa aloitteisiin ja mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat, Nikula sanoo.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.