null Hiippakunnan lakimiesasessori tulevan piispan Teemu Laajasalon yritystoiminnasta: Kirkkolaki ei vaadi ilmoittamaan siitä sivutoimiluvassa

Kirkkolain 6. luvun sivutoimea ja kilpailevaa toimintaa koskeva pykälä.

Kirkkolain 6. luvun sivutoimea ja kilpailevaa toimintaa koskeva pykälä.

Hiippakunnan lakimiesasessori tulevan piispan Teemu Laajasalon yritystoiminnasta: Kirkkolaki ei vaadi ilmoittamaan siitä sivutoimiluvassa

Helsingin hiippakunnan lakimiesasessori Ritva Saarion mukaan kirkkolaki ei edellytä, että sivutoimiluvassa mainitaan töitä tehtävän yrityksen kautta.

Helsingin hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Johanna Korhonen kirjoittaa K24:n blogissaan olleensa yllättänyt, kun hänelle selvisi, että piispaksi valitulla Teemu Laajasalolla on yhä yritys. Hän kertoo lähettäneensä saman tien tuomiokapituliin asiakirjapyynnön yritystoiminnan sivutoimiluvasta.

Asiakirjoista kävi ilmi, ettei Laajasalolla sellaista ollut eikä Laajasalo hakiessaan sivutoimilupaa tilapäiselle luennoinnille ollut maininnut yritystoiminnasta mitään. Kirkko ja kaupungille Korhonen kertoi niin ikään kysyneensä asiaa tuomiokapitulin notaarilta. Hän mainitsi jutussa, että muisti lukeneensa jostain, että Laajasalo olisi luopunut yritystoiminnastaan. Kyselyiden taustana oli halu käydä läpi tulevan piispan mahdollisia sidonnaisuuksia.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin juristi, lakimiesasessori Ritva Saario vahvistaa, että Korhonen on ollut yhteydessä kapituliin ja pyytänyt tietoa Laajasalon voimassaolevista sivutoimiluvista ja sivutoimisen elinkeinoharjoittamisen luvista. Korhoselle toimitettiin Laajasalon sivutoimilupia koskevat tuomiokapitulin pöytäkirjanotteet ja ilmoitettiin, että otteista käyvät ilmi voimassa olevat kirkkolain 6. luvun 30. pykälän mukaiset sivutoimiluvat.

Toinen asia on, mitä sivutoimiluvista voidaan päätellä ja mitä kirkkolaki niistä sanoo ja edellyttää.

Lakimiesasessori Saarion mukaan kirkon virkalainsäädännössä ei ole erillistä säädöstä sivutoimisen elinkeinonharjoittamisen luvista, vaan elinkeinon ja liikkeen harjoittaminen sisältyy kirkkolain 6. luvun 30. pykälän mukaiseen sivutoimeen ja sivutoimilupaan.

– Näin ollen sivutoimilupahakemuksessa ei tarvitse erikseen eritellä missä muodossa sivutointa on tarkoitus harjoittaa. 30. pykälä sisältää virkasuhteen, palkatun työn, pysyväisluonteisen tehtävän sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamisen muodossa harjoitettavat sivutoimet.

Sivutoimiluvassa ei siis tarvitse mainita, jos sivutointa harjoitetaan yrityksen kautta?

– Ei. Kirkkolain 6. luvun. 30. pykälän sivutoimilupaa koskeva säädös pitää sisällään myös yritysmuotoisesti harjoitetun sivutoimen. Kun sivutoimilupa on myönnetty, mahdollistaa se sivutoimen harjoittamisen myös yritysmuotoisena.

Onko tilanteita, jossa yritystoiminta pitää mainita? Millaisissa tilanteissa?

– Koska kirkon virkalainsäädännössä ei ole erillistä säädöstä sivutoimisen elinkeinonharjoittamisen luvista, ei ole olemassa mitään lakiin perustuvaa syytä vaatia erittelyä siitä, missä muodossa sivutointa on tarkoitus harjoittaa, vastaa Saario.

Teemu Laajasalo on valittu uudeksi Helsingin piispaksi.

Teemu Laajasalo on valittu uudeksi Helsingin piispaksi.

Laajasalo arvioi itse sivutoimiluvan anomistaan Kirkko ja kaupungin haastattelussa näin: "Olen sen tehnyt tarkasti ja oikein. Olen hakenut sivutoimilupaa sivutoimiin (koulutukseen, esiintymiseen ja konsultointiin) ja eritellyt hakemuksen. Hakemus on nimenomaan kohdistettu sivutoimiin riippumatta siitä, mikä yritys, oppilaitos tai muu vastaava instituutio niistä sivutoimistani minulle maksaa. Siinä on myös eritelty aikaa ja kuvattu sivutoimien jakoa ja motivaatiota. Sivutoimiluvan myöntäjä ei ole missään vaiheessa ilmaissut, että muoto olisi ollut väärä tai puutteellinen."

Onko asia näin myös lakimiesasessorin mielestä?

– Näin on. Mikäli sivutoimilupahakemuksessa olisi ollut puutteita, olisi tuomiokapituli pyytänyt lisäselvitystä tai päättänyt, ettei sivutoimilupaa ole kirkkolain 6. luvun 30. pykälässä mainituilla perusteilla mahdollista myöntää. Näin ei ole tapahtunut, vaan tuomiokapituli on yksimielisesti päättänyt myöntää sivutoimiluvan.

Onko Laajasalon yritystoiminta ollut tuomiokapitulin tiedossa?

– Tieto on julkista. Laajasalo on myös itse kertonut yritystoiminnastaan muun muassa Kallion seurakunnan kirkkoherranviran hakuprosessin yhteydessä. Laajasalon yritystoiminta on mainittu tuomiokapitulin 8.2.2012 päätöksessä vaaliehdotuksesta Kallion seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Kuten edellä kerrottiin, Johanna Korhonen muisti lukeneensa, että Laajasalo olisi sittemmin luopunut yritystoiminnastaan. Laajasalo puolestaan ei tuonut yritystoimintaansa esille ansioluettelossaan.

Faktaa on joka tapauksessa se, että tuomiokapituli on ollut tietoinen Laajasalon yritystoiminnasta ja se, että kirkkolaki ei sen ilmoittamista sivutoimilupaa haettaessa edes edellytä.

Miten paljon papit hakevat kapitulista sivutoimilupia? Entä kirkkoherrat?

– Sivutoimilupia on viimeisten viiden vuoden aikana myönnetty yhteensä 35 kappaletta. Tällä hetkellä kirkkoherran virassa olevia sivutoimiluvan saaneita on noin 15.

Sivutoimilupia on Saarion mukaan myönnetty muun muassa johtamis- ja muihin konsultointitehtäviin, juonto-, toimittaja- ja esiintymistehtäviin, toiminimellä tapahtuviin parisuhdetyön koulutustehtäviin, luento- ja opetustehtäviin, taksin ajamista varten, kasvupiirin vetäjänä toimimiseen, työnohjaajana toimimiseen, psykoterapeuttina toimimiseen, yksityisenä taideterapeuttina toimimiseen ja Metallimessujen järjestämiseen.

Kirkkolain 6. luvun 30 §:

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.

Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: