Tietosuojaseloste Kirkko ja kaupunki -median tekstiviestipalvelun asiakasrekisteristä


1. Rekisterinpitäjä

Kirkko ja kaupunki -media
Kolmas linja 22 B
000530 Helsinki
+358 9 2340 2244
maija.kiviranta@kirkkojakaupunki.fi

Yhteyshenkilö
Toimituksen assistentti Maija Kiviranta
Kirkko ja kaupunki
Kolmas linja 22 B
000530 Helsinki
+358 9 2340 2244
maija.kiviranta@kirkkojakaupunki.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on tekstiviestipalvelun järjestäminen ja toteuttaminen Kirkko ja kaupunki -median digitilausten hallinnointiin ja jakeluun. Tekstiviestipalvelun tarkoituksena on mahdollistaa Kirkko ja kaupunki -seurakuntalehden digitilaajaksi ilmoittautuminen ja digilehden jakelu. Palvelussa ylläpidetään asiakasrekisteriä, ja sen kautta lähetetään tekstiviestinä linkki Kirkko ja kaupunki -verkkomediaan viiden erilaisen kaupunkikohtaisesti räätälöidyn asiakaslistan mukaisesti. Tekstiviestipalvelun tarkoituksena on tarjota painetun Kirkko ja kaupunki -lehden saajille korvaava tapa Kirkko ja kaupungin vastaanottamiseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään tarvittaessa myös, kun asiakkaille lähetetään muuta seurakunnallista viestintää. Tämän muun viestinnän lähettämiseen pyydetään asiakkailta erillinen lupa.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu toimittaa lehteä rekisteröityjen asemaan) ja rekisteröidyn henkilön lehdelle antamaan suostumukseen käsitellä henkilötieto-ja toimitusprosessin aikana.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet täyttämällä verkkolomakkeen ja siten liittymällä rekisteriin tahtonsa saada linkki Kirkko ja kaupunki -median verkkosivuille aina uuden paperilehden numeron ilmestyttyä. 
Verkkolomakkeessa kysytään vastaajan 
-    Nimi 
-    Kotiosoite 
-    Postinumero 
-    Kaupunki (alasvetovalikko, viisi valintaa) 
-    GSM-numero, johon tekstiviestilinkki lehden uudesta numerosta lähetetään 
-    Syntymäaika 
-    Sähköposti 
-    Kirkkoon kuuluminen / kuulumattomuus (rasti ruutuun): 1. Kuulun kirkkoon, ko-tiseurakuntani (avoin vastaus/seurakuntalista alasvetovalikosta) 2. En kuulu mihinkään evankelis-luterilaiseen seurakuntaan 
-    Aktiivinen lupa tai kielto lähettää 1–3 kertaa vuodessa muuta seurakunnallista viestintää (rasti ruutuun) annettuun puhelinnumeroon ja sähköpostiosoittee-seen
-    Aktiivinen suostumus kerätä yllä mainitut henkilötiedot digitilaajarekisteriin

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen selosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Lista on ajan tasalla pidettävä. Tiedot poistetaan kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden päättymisestä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa annettu suostumus tai muut-taa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kieltää tietojen siirto järjestelmästä toiseen sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaisel-le. Rekisterinpitäjänä toivomme, että rekisteröity kävisi tilanteensa läpi rekisterinpi-täjän kanssa ennen valituksen tekemistä. 

10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi
029 566 6700

Helsingin seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan yhteystieto:
tietosuojavastaava.helsinki@evl.fi